OM Need for Nature

Vision

Det er NEED FOR NATURES klare overbevisning at der findes en dybere forbundethed mellem mennesket og dets omgivende natur. Naturen fungerer understøttende i en række af menneskets psykologiske, fysiologiske og kognitive processer.

Og den røde tråd i alt NEED FOR NATUREs arbejde tager udgangspunkt i, at et menneske der er bevidst om denne forbundethed er i stand til at tage ejerskab og drage omsorg for både eget liv, læring og livsmestring, og for livet og cyklusserne i naturen.

At facilitere naturforbundethed gennem oplevelse og erkendelse, bedre kendt som Nature Connectedness, er kernen i NEED FOR NATURES virke. NEED FOR NATURE har som sin vision at facilitere, skabe og genopbygge menneskets forbundethed med natur, og derigennem dets forståelse og respekt for sig selv og dets omgivende natur.

NEED FOR NATURE...

 • Skal skabe en oplevelse af forbundethed med omgivende natur der giver mennesket en oplevelse af indre forbundethed med sig selv.
 • Skal facilitere og inspirere til bæredygtig livsstil på det mentale sundhedsfelt, såvel som det miljømæssige.
 • Være fortaler og forbillede at forbundethed med natur har positive effekter på både ”human og planetary health”

Mission

For at pejle mod virksomhedens vision om at facilitere, skabe og genopbygge menneskets forbundethed med natur, og derigennem dets forståelse og respekt for sig selv, arbejder NEED FOR NATURE med Nature Connectedness udfra 3 faglige grundpiller; naturterapi, Wilderness Therapy Retreat rejser samt rådgivende konsulentarbejde omkring natur og friluftsliv i både en pædagogisk, lærings- og uddannelsesarena/en mental, social og fysisk sundhedsarena/og en natur- og oplevelsesbaseret turismearena.

Denne mission operationaliseres således:

 • NEED FOR NATURE benytter udelukkende evidensbaserede metoder i sit terapeutiske arbejde. Metoder med rødder i psykoterapien, adventureterapien og Wilderness terapien hvoraf naturterapien er udsprunget
 • Det naturterapeutiske arbejde lægger vægt på at klienten skal have tid til ro og kontemplation, og væren i natur uden en given agenda
 • NEED FOR NATURE driver bloggen Redefining Luxury for at bidrage med et nyt syn på hvilke værdier i livet mennesket har behov for, for at leve et godt, sundt og harmonisk liv. Ønsket er at formulere egne tanker, dele viden fra forskningsprojekter og håndholde en opmærksomhed på den retning hvori vores verden har bevæget sig det sidste århundrede

NEED FOR NATUREs formål

NEED FOR NATUREs naturterapi har rødder i den jungianske psykoterapi, i adventure therapy og i wilderness therapy. NEED FOR NATURE arbejder ud fra et princip om at Nature Connectedness er afgørende og styrende for menneskets forståelse af og respekt for både sin indre og ydre natur.
Facilitering af Nature Connection – og det at bringe mennesket tættere på natur, og dermed tættere på sig selv gennem natur er kernen i NEED FOR NATUREs eksistensgrundlag.

Gennem forskellige veje til Nature Connectedness styrker NEED FOR NATURE på både individuelt, samfundsmæssigt og globalt niveau den mentale sundhed i befolkningen, samt menneskets opmærksomhed på forholdet til den natur de lever i. En bevidsthed om naturens værdi skaber stort potentiale for bæredygtig livsstil, på det intrapersonelle og mentale plan, og i det globale
miljøforankrede perspektiv.
Alt NEED FOR NATUREs arbejde er evidensbaseret og tager udgangspunkt i naturoplevelsen og naturforbundethed som grundpiller for arbejdet med mennesket.

NEED FOR NATUREs kerneværdier

Essensen i NEED FOR NATURE kan opsummeres i 3 kerneværdier, der er styrende for hele vores virke

 • Evidensbaseret produktudbud
  Det er et klart sigtemål at sikre kunder/klienter/gæster/partnere det bedst mulige der findes af oplevelser, metoder og redskaber til det kontinuerlige videre arbejde med Nature Connectedness. NEED FOR NATURE er vokset ud af en stærk natur- og oplevelsesbaseret faglighed, og alle terapeutiske redskaber, faciliteringsmetoder og oplevelsesdesign håndplukkes fra stærk evidensbaseret forskningslitteratur.
 • Mental sundhedsfremme
  Mental sundhed er en stigende udfordring på verdensplan og der er stort behov for sundhedsfremmende tiltag i form af både sygdomsforebyggende samt rehabiliterende ydelser. Der påhviler mennesket et stort pres, og mange mennesker adapterer dette som sandheder i deres livsførsel, og øger dermed dette pres på sig selv yderligere.
  NEED FOR NATURE tror og bygger på den helbredende kraft i naturoplevelser dybe nok til at skabe oplevelsen af Nature Connectedness der forbinder både mennesket til naturen, men også (gen-) forbinder et menneske der har mistet retningen til sig selv.
 • Bæredygtig adfærd
  NEED FOR NATURE ønsker at bidrage til en bæredygtig intrapersonel udvikling i mennesket og dermed åbne nye muligheder og tankemønstre mod en miljømæssig bæredygtig adfærd hos sine kunder, gæster, følgere og samarbejdspartnere. Både NEED FOR NATUREs vision, værdigrundlag og strategi lægger sig naturligt inden for rammen af FNs arbejde med de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. NEED FOR NATURE ledes internet efter og arbejder eksternt og eksplicit med Verdensmålene, særligt verdensmål nr. 3, 8, 12, 13 og 17 der handler om bæredygtig udvikling på parametrene sundt liv for alle, bæredygtig økonomisk vækst og anstændigt arbejde i turismesektoren, forbrugs- og produktionsformer, bekæmpelse af klimaforandringer, og globale partnerskaber samt mobilisering af viden.

NEED FOR NATURE arbejder med menneskets forbundethed til natur ud fra tre fagligt funderede ståsteder:

 • Rådgivning, konceptudvikling, undervisning mm. inden for det natur- og friluftsfaglige felt. I et bredt spænd fra pædagogik og læring, over fysisk, social og mental sundhed til natur- og adventurebaserede turismeaktiviteter.
 • Naturterapi på enkeltsessions-, enkeltforløbs, og gruppebasis.
 • Nature Connection gennem naturoplevelse og Wilderness Therapy via rejser og retreats til unikke vildmarksområder i hele verden efter princippet Redefining Luxury.

NEED FOR NATURE er grundlagt og ledes af CEO Tanya Uhnger Wünsche.

Tanya har en bred og solid profil med natur- og friluftsfaglig kompetence, erfaring og uddannelse indenfor

 • Psykoterapi, Mindfullness, ro og fordybelse
 • Sundhed – mentalt, fysisk og socialt
 • Guidning, vejledning, formidling og instruktion
 • Turisme, produkt- og destinationsudvikling
 • Læring, pædagogik, curriculumudvikling og uddannelsesledelse
 • Natur-, Kultur- og Friluftsvejledning
 • Konceptudvikling, Innovation, Projektledelse og HR

Opgaver i NEED FOR NATUREs portefølje har alle solid forankring i CEO Tanya Uhnger Wünsche faglige, uddannels- og erfaringsmæssige baggrund. I nogle tilfælde vil du desuden opleve at møde andre faglige fyrtårne fra NEED FOR NATUREs freelancekorps, der ligeledes deltager i varetagelsen af porteføljens opgaver.

NEED FOR NATURE er specialiseret i at imødekomme netop dit behov. Ta´ kontakt for en informativ og uforpligtende samtale om hvordan vi bedst muligt imødekommer dit behov.